گنجور

 
حکیم نزاری

پیغام دوست راحت جان است و راح روح

هان تا طرب کنیم به شکرانه ی فتوح

بر یاد دوستان حقیقی شراب شوق

بر کف نهیم بر زده بر توبه ی نصوح

رغم مخالفان خفقان فوآد را

تسکین اضطراب دهیم از غذای روح

مست اند و نیست روی که هشیار وا شوند

آن ها که کرده اند ز بدو ازل صبوح

بر کف نهیم باده به کشتی و در رویم

مردانه وار هم چو نزاری به بحر نوح