گنجور

 
نیر تبریزی

عمر این گردش ایام چه خواهد بودن

گر همه زهر بود کام چه خواهد بودن

دور چشمان شما سر بسلامت بادا

دور چرخ ار نشود رام چه خواهد بودن

خط و زلف تو بزنجیر کشیدند مرا

تا ز چشمان تو پیغام چه خواهد بودن

ساقیا دامن تقوی چو شد آلوده مرا

در شط باده فکن جام چه خواهد بودن

هین ز آغاز تو ایزلف مسلسل پیداست

که مرا با تو سرانجام چه خواهد بودن

نیرّ این چامه که در وصف جمال تو سرود

تا ز لعل لبت انعام چه خواهد بودن

 
sunny dark_mode