گنجور

 
نیر تبریزی

مده بباد سر زلف عنبر آسارا

روا مدار پریشانی دل ما را

ببند دیده چو مجنون زهرچه جز رخ دوست

اگر مطالعه خواهی جمال لیلی را

چه جای ضعف من ناتوان که قوت عشق

زآسمان بزمین آورد مسیحا را

گذشت وعده وصل ایصبا ببین بخدا

که برکشید بدام آنغزال رعنا را

بتی که سر نشناسد ز پا کجا داند

چه حالتست اسیران بی سر و پا را

نظر خطاست بدیوار مهوشان کاینقوم

بسحر غمزه ببندند چشم بینا را

 
sunny dark_mode