گنجور

 
ملا احمد نراقی

گفت شه باشد مرا عهد دیگر

زینهار آن را میفکن از نظر

در جزیره چونکه مسکن ساختی

رحل خود را اندر آن انداختی

از نگار و نقش آن از ره مرو

از فریب عیش آن غافل مشو

آن جزیره گرچه شاد و خرم است

لیک با یک شادی او صد غم است

گرچه در هر گوشه ای زان گنجهاست

لیک با هر گنج آن صد اژدهاست

غنچه و گل اندر آن بسیار هست

لیک با هر گل هزاران خار هست

دشت او شاداب چون باغ ارم

گورها کنده ولی در هر قدم

باغ و بستانش که سیراب و تر است

معبر برفست و راه صرصر است

گلستانش جای زاغان و زغن

کوهسارش مر پلنگان را وطن

جمله کوه و دشت صحرا و قلاع

غول در غول و سباع اندر سباع

هر بهارش را خزانها در پی است

در پی اردی بهشتش صد دی است

جاده هایی را که بینی اندر آن

جمله راه خانه صیاد دان

راههایش گر بپیمایی تمام

یا رود سوی قفس یا سوی دام

اندر آن ویرانه های بیشمار

وندر آن ویرانه ها جغدان هزار

دشمنان جان طوطی سربسر

بر هلاک طوطیان بسته کمر

طوطیان را خون در آنجا ریخته

خونشان با خاک آن آمیخته

کرده در هر گوشه صیادی کمین

دامها گسترده بر روی زمین

در کمین طوطیان بنشسته اند

طوطیان را بال و پر بشکسته اند

همچنانکه کرده شیطان رجیم

عزم بر کید بنی آدم صمیم

 
sunny dark_mode