گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست

یا دوست به جای دیده یا دید خود اوست

 
جدول قرآن کریم