گنجور

 
ابن یمین فریومدی

هر ذره که موجود شد از مغز و ز پوست

چون در نگری بجملگی پرتو اوست

در آینه عکس لب دلدار ببوس

یا بر لب تست بوسه یا بر لب اوست