گنجور

 
محتشم کاشانی
 

شماره ۱: در ظل تو ماه تا به ماهی

شماره ۲ - وله فی‌المثنوی: مزین شد دگر اورنگ شاهی

شماره ۳ - فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام: بگری ای دیده ایام غم آمد

شماره ۴ - ایضا فی مدحه: قدیم واجب التعظیم دانا

شماره ۵ - وله ایضا: مبدل میشود خواری به عزت

شماره ۶ - این چند بیت دیگر جهت نقش خلاصه خمسه‌ای که بخط میرمعزالدین مرقوم گردیده است گفته: عروسان را به قدرت حیله‌ها بست

شماره ۷ - این چند بیت بجهت تزویجی گفته که بحسب استعداد میان ایشان نبوده: که هر صید را بود دامی نصیب

شماره ۸ - این ابیات مثنوی حسب‌الحال گفته در عذر ارسال شعر به بزرگی که شعر می‌گفته: که آنجا مرغ جان را سوختی پر

شماره ۹ - مثنوی در مرگ حیرتی شاعر: مداحی غیر برطرف کن

شماره ۱۰: وی گران گوهر خزانه جود

شماره ۱۱: در آن بی‌گه که در جو خفته بود آب

شماره ۱۲: که اینجا کلک خود در جنبش آرد