گنجور

 
محتشم کاشانی

میر ملک رتبه که ممتاز بود

هم به صفات از همه کس هم به ذات

سید قدسی صفتی کامدند

شاهد معصومی او کاینات

میر کریم آن که مساوی نمود

در نظرش ملک حیات و ممات

ناگه ازین دام گه پرخطر

یافت به شهبال توجه نجات

از پی تاریخ وی اندیشه گفت

حیف ازین سید قدسی صفات