گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
غروی اصفهانی

شمارهٔ ۱ - فی مدح ابی الحسن علی الاکبر و رثائه سلام الله علیه: ای طلعت زیبای تو عکس جمال لم یزل

شمارهٔ ۲ - فی رثائه علیه السلام عن لسان أبی عبدالله علیه السلام: شاه دین را بود شور محشر

شمارهٔ ۳ - فی رثائه علیه السلام عن لسان امه: بود هر گلی را بهار و خزانی

شمارهٔ ۴ - أیضاً فی رثائه علیه السلام عن لسان امه: صبا برو تا بکوی جانان

شمارهٔ ۵ - أیضاً فی رثائه علیه السلام عن لسان امه: لسان حال لیلای جگر خون

شمارهٔ ۶ - ایضاً فی رثائه علیه السلام عن لسانها: ز فراق لالۀ روی تو سینه داغ دارد

شمارهٔ ۷ - ایضاً فی رثائه علیه السلام عن لسان امه: دل ناتوان لیلی ز غم تو می گدازد

شمارهٔ ۸ - فی رثاء علی بن الحسین الاکبر علیه السلام: دل سنگ خاره شد خون ز غم جوان لیلی

شمارهٔ ۹ - فی رثاء علی الاکبر سلام الله علیه: چون شد بمیدان جلوه گر شهزاده اکبر

شمارهٔ ۱۰ - فی رثاء ابی الحسن علی بن الحسین الاکبر سلام الله علیه: سیل غم حمله چنان کرد که آب از سر رفت

شمارهٔ ۱۱ - فی رثاء علی بن الحسین الاکبر علیه السلام: از شاهزاده اکبر ای باد نوبهاری