گنجور

 
میلی

در رثای سلطان حسن، پسر خان احمد گیلانی: باز این خرابه را سپه غم گرفته است

در هجو جهانگیر گیلانی که امیرالامراء خان احمد میرزا بود،گفته: زهی علم شده در عالم ستمکاری

sunny dark_mode