گنجور

 
میلی

ترجیع فی‌الهجو: الحذر الحذر که دیگر بار

بخشی از یک ترکیب یا ترجیع‌بند: ... ال

sunny dark_mode