گنجور

 
مسعود سعد سلمان

دو گونه تیر داری بر کف و چشم

سپیدان بعضی و بعضی سیاهان

بداندیشان رمند از تیر دستت

رمند از تیر چشمت نیک خواهان

اگر چون غمزه خود تیر سازی

به گوهرها بخرند از تو شاهان

 
sunny dark_mode