گنجور

 
مسعود سعد سلمان

زرد کردی رخم به انده و غم

لعل کردی دهان تنبول تن

در دندانت تا عقیق شدست

لعل گشته ست جزع دیده من

 
sunny dark_mode