گنجور

 
مسعود سعد سلمان

طبل از وصل تو چنان نالد

که من اندر فراق روح کسل

من روا دارم و همی گویم

که روا داری ای نگار چگل

کاسه سازم تو را ز تارک سر

پوست بندم بر او ز پرده دل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode