گنجور

 
مسعود سعد سلمان

به علم فلسفه چندین چه نازی

که باشد فلسفی دایم معطل

هزاران گونه مشکل بیش بینم

در آن زلفین مفتول مسلسل

ارکب حل شکل کل یوم

و حل الشکل من صدغیه اشکل

تو را حل گردد اشکال مجسطی

اگر شکل دو زلف خود کنی حل

 
sunny dark_mode