گنجور

 
مسعود سعد سلمان

فروردینست و روز فروردین

شادی و طرب را کند تلقین

ای دو لب تو چو می مرا می ده

کآن باشد رسم روز فروردین

بر یاد خدایگان شه عالم

کآراسته زوست ملک داد ودین

سلطان ملک ارسلان دریا دل

کیخسرو رسم و کیقباد آیین

دولت چو دعای ملک او گوید

بر چرخ کند فریشته آمین

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode