گنجور

 
اهلی شیرازی

خواجه محمود شاه صاحب فیض

شد شهید از جفای چرخ برین

دل و جان چون نماند در پیشش

سر بسر کشته شد بخنجر کین

رقم از خون خویش زد تاریخ

خواجه محمود بیدل مسکین

 
sunny dark_mode