مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۱۹ - فروردین روز

فروردینست و روز فروردین

شادی و طرب را کند تلقین

ای دو لب تو چو می مرا می ده

کآن باشد رسم روز فروردین

بر یاد خدایگان شه عالم

کآراسته زوست ملک داد ودین

سلطان ملک ارسلان دریا دل

کیخسرو رسم و کیقباد آیین

دولت چو دعای ملک او گوید

بر چرخ کند فریشته آمین