گنجور

 
مسعود سعد سلمان

شمارهٔ ۱ - فروردین ماه: خدایگانا رامش گزین و شادی بین

شمارهٔ ۲ - اردی بهشت ماه: بهشت است گیتی ز اردیبهشت

شمارهٔ ۳ - خرداد ماه: زینت باغ ماه خرداد است

شمارهٔ ۴ - تیرماه: ماه تیرست ای نموده تیره از روی تو ماه

شمارهٔ ۵ - مرداد ماه: مردان مهست سخت خرم

شمارهٔ ۶ - شهریور ماه: شهریور است و گیتی از عدل شهریار

شمارهٔ ۷ - مهر ماه: ای مه مه مهر و مهر ماه است

شمارهٔ ۸ - آبان ماه: ماه آبان چو آب جوی ببست

شمارهٔ ۹ - آذر ماه: ای ماه رسیده ماه آذر

شمارهٔ ۱۰ - دی ماه: ماه دی آمد که هوا هر زمان

شمارهٔ ۱۱ - بهمن ماه: ماه بهمن نبید باید خورد

شمارهٔ ۱۲ - سپندارمذ ماه: سپندارمذماه آخر ز سال