گنجور

 
وفایی مهابادی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «چه نیکی از جفا دیدی که بر جای وفا کردی؟» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

ب
ر
ی

شمارهٔ ۱: هان وفایی چه خفته ای دریاب - در طریقت نه کفر شد خورد و خواب؟

شمارهٔ ۲: ساربان! ای مهربان محمل کش، ای چون من هزار - باد قربان غباری از غبار این دیار

شمارهٔ ۳: نمی دانم چرا ای دیده چندین خون فشان هستی؟ - همانا داغدار هجر یار مهربان هستی

شمارهٔ ۴: کرم خواندی، ستم راندی، وفا گفتی، جفا کردی - تو ای ماه سمن سیما ببین با ما چه ها کردی؟

شمارهٔ ۵: ندانم با وفاداران جفا کاری چرا کردی؟ - چه نیکی از جفا دیدی که بر جای وفا کردی؟

شمارهٔ ۶: سیبا به نزاکت تو نازم - گویی نسب از نگار داری