گنجور

 
شمس مغربی
 

هر چند که در ملک فنا آمده ای

در ملک فنا بی بقا آمده ای

از عالم حق بدین سرا آمده ای

بنگر زکجا تا بکجا آمده ای

خالی نشوی یکنفس از علم و عمل

گر زانکه بدانی که چرا آمده ای