شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

با ما نتوان گفت چرا آمده ای

با خود تو که ای  و از کجا آمده ای

از بس که به بازی و هوا مشغولی

گویی که به بازی و هوا آمده ای