گنجور

 
شمس مغربی
 

با آنکه دو کون سر به سر هستی اوست

انسان ز چه مغز گشت عالم زچه پوست

زین است که او مردمک چشم وی است

باز آن که بود آینه چهره اوست