گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شمس مغربی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «گنجی که طلسم اوست عالم ماییم» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
م
ن
و
ی

شماره ۱: بت گفت به بت‌پرست کای عابد ما

شماره ۲: با آنکه دو کون سر به سر هستی اوست

شماره ۳: مردان همه در سماع و نی پیدا نیست

شماره ۴: کس نیست کزو بسوی تو راهی نیست

شماره ۵: نابرده به صبح در طلب شامی چند

شماره ۶: پیش از پس و پیش کاین پس و پیش نبود

شماره ۷: ای حسن تو در کل مظاهر ظاهر

شماره ۸: من دانه خال زلف چون دام توام

شماره ۹: من شانه زلف عنبرین بوی توام

شماره ۱۰: من مست و خراب و می پرست آمده ام

شماره ۱۱: تا من زعدم سوی وجود آمده ام

شماره ۱۲: در روی پری رخان چو در می نگرم

شماره ۱۳: خرم طرب و نشاط و عیش آغازم

شماره ۱۴: تا چند فروز ذکر افسرده کنم

شماره ۱۵: هادی طریق اهل تحقیق منم

شماره ۱۶: آن کس که بدو می شنوم می گویم

شماره ۱۷: گنجی که طلسم اوست عالم ماییم

شماره ۱۸: بر چهره یار ما نقابست  جهان

شماره ۱۹: ای گشته عیان روی تو از جام جهان

شماره ۲۰: گه گاه به نفس خویش درپیچم من

شماره ۲۱: ای مهر رخت مظهر ذرات دو کون

شماره ۲۲: تو مست خودی و ما همه مست به تو

شماره ۲۳: آن کیست که غیر توست آن کیست بگو

شماره ۲۴: از پیش خدا بهر خدا آمده ای

شماره ۲۵: چون دانستی که از کجا آمده ای

شماره ۲۶: تو مظهر مرآت خدا آمده ای

شماره ۲۷: هر چند که در ملک فنا آمده ای

شماره ۲۸: با ما نتوان گفت چرا آمده ای

شماره ۲۹: ای آنکه طریق عشق ما می سپری

شماره ۳۰: از مستی باده گر خروشان بدمی

شماره ۳۱: هر نغمه که از هزار دستان شنوی

شماره ۳۲: در خانقه از بهر جهت می پویی

شماره ۳۳: در جمله صور عابد و معبود تویی

sunny dark_mode