گنجور

 
لبیبی

از شمار تو . . . طرفه بمهر است هنوز

وز شمارد گران چون در تیم دو دراست