گنجور

 
لبیبی

پیش من یکره شعر تو یکی دوست بخواند

زانزمان باز هنوز این دل من پر هسر است

 
sunny dark_mode