لبیبی » ابیات پراکنده در لغت نامه اسدی و مجمع الفرس سروری و فرهنگ جهانگیری و رشیدی » شمارهٔ ۸ - به شاهد لغت تیم، بمعنی کاروانسرا

از شمار تو . . . طرفه بمهر است هنوز

وز شمارد گران چون در تیم دو دراست