گنجور

 
لبیبی

رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز

گردن ز در سیلی و پهلو ز در لت

 
جدول شعر