گنجور

 
لبیبی

گهی چو مرد پریسای گونه گونه صور

همی نماید زیر نگینه لبلاب