گنجور

 
لبیبی

دوستا جای بین و مرد شناس

شد نخواهم به آسیای تو آس