گنجور

 
لبیبی

کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد

آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد

 
sunny dark_mode