گنجور

 
لبیبی

ای از ستیهش تو همه مردمان به مست

دعویت صعب منکر و معنیت سخت سست

 
sunny dark_mode