گنجور

 
لبیبی

گر سیر شدی بتا ز من در خور هست

زیرا که ندارم ای صنم چیزی لست

 
sunny dark_mode