گنجور

 
لبیبی

ستد و داد جز به پیشادست

داوری باشد و زیان و شکست