گنجور

 
لبیبی

از اطاعت با پدر زردشت پیر

خود به نسک آفرنگان گفته است