گنجور

 
لبیبی

بافکاری بود در شهر هری

داشت زیبا روی و رعنا دختری

 
sunny dark_mode