گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

بخش ۱ - ساقی نامه: سرم خاک مستان فرخنده پی

بخش ۲ - در مدح شمس السلاطین علاء الدنیا و الدین: خرامان شو ای خامه گنج ریز

بخش ۳: بدو گفت کاری ز رای بلند

بخش ۴ - آغاز اسکندر نامه: جهان پادشاها خدایی تراست

بخش ۵: دلم چون به گوهر کشی خاص گشت

sunny dark_mode