گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

بخش ۱ - آغاز کتاب و منتخب یکی از داستان‌های هشت بهشت: ای گشاینده خزاین جود

بخش ۲ - پایان سرودن مثنوی‌های خمسه: شکر حق را که از خزاین غیب

sunny dark_mode