گنجور

 
کمال خجندی

این چه سرو قد چه رفتارست

این چه شیرین به این چه گفتارست

این چه حال این چه عارض زیباست

این چه خط این چه حسن رخسارت

این چه موی است این چه زلف دراز

چه دلبند و این چه دلدارست

این چه همدم چه همنشین چه قرین

این چه مونس چه جان چه غمخوارست

این چه این چه طره است و این چه شب چه کمند

این چه دل دزد و این چه طرارست

چشم است و این چه لب چه شک

این چه دارو و این چه بیمارست

ر این چه حسن است و این جمال و کمال

ا این چه خوش بلبل این چه گلزارست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode