گنجور

 
کمال خجندی

با من درد کش سبو بدهید

متنی بر سرم از و بنهید

بار ساقیست ابها العشاق

توبه گر بشکنید بی گنهید

به عشق اگر دهند انصاف

زاهدان بی ره و شما به رهید

بسکه شه رخ نماید از چپ و راست

که چو فرزین نشسته پیش شهید

ای طبیان بدرد عشق حبیب

شربت تا مخالفم مدهید

مرهم جانستان دهید مرا

تا ز درد سرم چو من برهید

در سماعی که نیست شعره کمال

صوفیان هر یک از سوی بجهید

 
 
 
sunny dark_mode