گنجور

 
کمال خجندی

آن شهسوار خویان بارب چه نام دارد

در حسن و دلربائی لطف تمام دارد

عشان را حلال است اندوه دوست خوردن

خونش حلال بادا آنکو حرام دارد

دل خواهد که گیرد سیم برش در آغوش

بیچاره در سر خود سودای خام دارد

سر آهوی شیر گیرش بر طرف لاله زارش

از بهر صید دلها از مشک دام دارد

مه چون تمام گردد پیوسته در کمالست

زانروی در دل او مهرش مقام دارد