گنجور

 
خیام

در کارگه کوزه‌گری کردم رای

در پایه چرخ دیدم استاد بپای

میکرد دلیر کوزه را دسته و سر

از کله پادشاه و از دست گدای

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode