گنجور

 
مسعود سعد سلمان

بر شعر مرا دلیست ای بار خدای

در مدح و ثنای خسرو مدح آرای

می بترکدم دل اندرین تنگی جای

از بهر خدای را دوایی فرمای

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode