گنجور

 
خالد نقشبندی

قاضئی مانند ملا مصطفی در سرزمین

نیست، قاضی خود بود چون دیگران شاهد بر این

می‌ستاند تا نبیند نان او هرگز به خواب

خواب مستی از دو چشم دلبران نازنین