گنجور

 
خالد نقشبندی

فرید دهر ملا صالح راد

که تا بد داد علم و فضل می‌داد

روانش بود مرغ گلشن قدس

روان شد سوی نزهتگاه خود شاد

ستون علم و عمان معانی

همه استادها را بود استاد

رقم زد خامه تاریخ وفاتش

که از پا آن ستون علم افتاد