گنجور

ترکیبات

 
خاقانی
خاقانی » دیوان اشعار
 

شماره ۱ - در وعظ و حسن تخلص به نعت پیغمبر اکرم و تخلص به مدح ناصر الدین ابراهیم

شماره ۲ - در مدح خاقان کبیر جلال الدین والدنیا شروان شاه اخستان

شماره ۳ - در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل

شماره ۴ - در مدح سلطان جلال الدین ابو المظفر شروان شاه اخستان

شماره ۵ - در مدح ملک الوزراء مختار الدین

شماره ۶ - در مرثیهٔ خاقان اعظم منوچهر پسر فریدون شروان شاه

شماره ۷ - در مرثیهٔ امیر عضد الدین فریبرز و خواهر او، دو فرزند شروان شاه

شماره ۸ - در مرثیهٔ خواجه ابوالفارس

شماره ۹ - در مرثیهٔ فرزند خود رشید الدین