گنجور

 
افسر کرمانی

ای صورت تو معنی والشمس والضحی

مرآت حق نما، تویی از مظهر خدا

جلوات مظهر تو چو خورشید منکشف

آیات جلوه تو ز هر ذره برملا

نزدیک تر ز من، به منی ای ز من بری

یا من بدا جمالک فی کل ما بدا

بس کارزوی روی تو داریم ما و تو،

از کثرت ظهور نهانی ز دیده‌ها

درد تو بهتر است ز درمان هر طبیب

مهر تو خوش تر است ز آمال هر هوا

بر افسر ضعیف،‌ نگاهی ز مرحمت

کو سر بسر مس است و نگاه تو کیمیا