کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۸ - ایضا له

عنایتهای خواجه در حق من

فراوان نقل می کردند امّا

ندیدم زان عنایت هیچ تاثیر

که ظاهر گشت در نیک و بدما

مگر در اعتقاد این بزرگان

یکی بودست خود اسم و مسمّا