گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

اگر کسی پسری را از آن تو بکشد

به عمر خویش ره لعنتش رها نکنی

اگر کشندۀ فرزند مصطفاست یزید

حدیث لعنت و نفرین او چرا نکنی؟

تو بر کشندۀ فرزند خود مکن لعنت

چو بر کشندۀ فرزند مصطفی نکنی

 
sunny dark_mode