گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

قطعه ای نزد تو فرستادم

التماسی در آن حقیر و قلیل

التماسم نداشتی مبذول

تا تو گشتی خفیف و بنده ثقیل

قطعه یی بس مبارکست الحق

که ازو من گدا شدم تو بخیل

 
 
 
sunny dark_mode